Despre proiect

Despre proiect

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local” (SPC)

Contextul general

Dacă până în prezent administrația publică din România a fost concentrată preponderent pe misiunile de reglementator și de furnizor minimalist de servicii    publice, pentru viitor administrația publică trebuie să-și dezvolte rolurile de promotor de veritabile politici publice integrate și de prestator performant de servicii publice, astfel încât să asigure beneficiarilor săi (cetățeni și agenți economici) un grad crescut de satisfacție în raport cu serviciile publice furnizate.

Pentru a-și putea desăvârși această misiune, administrația publică trebuie să fie predictibilă (să își fundamenteze deciziile strategice cu privire la serviciile publice pe date și informații corecte și corelate, rezultate în urma unor procese consecvente de analiză, monitorizare și evaluare profesionist realizate), coerentă (repartizarea mandatelor/competențelor la nivel central și local și stabilirea mecanismelor de colaborare între paliere să asigure o mai bună funcționare/calitate a serviciilor publice) și eficientă (să atingă cele mai bune rezultate în furnizarea/prestarea serviciilor publice cu costuri cât mai mici).

Echipa de implementare: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice prin Direcția pentru Strategii și Reforme în Administrația Publică în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Durată: 36 de luni: 17.03.2016 -16.03.2019
Valoare:  37.138.773,25 lei (TVA inclus)
Scopul proiectului este acela de a dezvolta un set unitar de instrumente pentru consolidarea capacității administrației publice de a presta/furniza în mod eficient și performant servicii publice de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri.
Obiectivele specifice
 • Asigurarea premiselor pentru fundamentarea soluțiilor referitoare la repartizarea optimă a competențelor între autoritățile administrației publice centrale și locale;
 • Asigurarea unei viziuni unitare asupra modului de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a standardelor de calitate și după caz, de cost, pentru serviciile publice descentralizate;
 • Dezvoltarea de metode și instrumente pentru monitorizarea și evaluarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale.
Principalele activități ale proiectului vor conduce spre obținerea următoarelor rezultate:
 1. Analiza situației existente din perspectiva serviciilor publice furnizate/prestate de administrația publică;
 2. Metodologia de elaborare de standarde de calitate și de cost pentru servicii publice descentralizate și pilotarea acesteia;
 3. Propuneri de standarde de calitate și de cost pentru servicii publice descentralizate, prezentul rezultat răspunde rezultatului POCA, respectiv OS 1.1 - Mandate, roluri și competente clarificate atât la nivelul aceluiași palier administrativ, cât și între palierele administrative;
 4. Metodologia de evaluare și monitorizare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale;
 5. Sistem de monitorizare și evaluare a standardelor de calitate și de cost și a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale, prezentul rezultat răspunde rezultatelor POCA, respectiv OS 1.1 - Cadru pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local și pentru creșterea calității serviciilor publice implementat, respectiv Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățitepentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific.
 Grup țintă
 • Reprezentanți ai administrației publice centrale (din cadrul ministerelor, structurilor din subordinea/în coordonarea ministerelor, serviciilor publice deconcentrate, alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autorități administrative autonome, instituțiilor prefectului) - 50 de persoane;
 • Reprezentanți ai administrației publice locale, de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și județelor - 150 de persoane
 Avantaje pentru cetățeni
 • Prin elaborarea și implementarea standardelor de calitate și de cost pentru serviciile publice se creează premisele necesare pentru creșterea calității serviciilor publice prestate/furnizate către cetățeni și mediul de afaceri;
 • Prin elaborarea și implementarea standardelor de cost și calitate pentru serviciile publice, toți cetățenii, indiferent că locuiesc în mediul urban sau rural, vor beneficia de un nivel minim de calitate al serviciilor publice;
 • Administraţia publică îşi va asuma propria complexitate şi nu o va mai transfera cetăţeanului;
 • Astfel, acest proiect contribuie, printre altele, la redarea încrederii cetăţenilor în administraţia publică.
 Avantaje pentru autorități
 • Reprezentanții administrației publice centrale își vor putea exercita clar și coerent calitatea de coordonator metodologic pentru politicile publice în materia descentralizării, deoarece prin proiect li se vor asigura instrumentele necesare (metodologia de elaborare a standardelor de cost și de calitate, sistemul de monitorizare pe de o parte a standardelor de calitate și cost și, pe de altă parte, a capacității administrative a u.a.t –urilor);
 • Procesul decizional din administrația publică se va putea realiza pe bază de dovezi, în mod fundamentat, realist și coordonat (proiectul va furniza date și informații cu privire la serviciile publice și la capacitatea administrativă a unităților administrativ - teritoriale din România);
 • Existența unor standarde de cost și calitate va contribui semnificativ la corelarea serviciilor publice prestate cu alocările financiare de la bugetul de stat, asigurând premisele unei politici fiscale sustenabile și bine fundamentate.